MENJAGA ADAB KEPADA RASULULLAH SAW

today February 2, 2023 account_circle Arifin Ismail

 

 

“ Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada yang lain ” ( QS. An Nur / 24 : 63 ).

 

Diantara adab islam adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya di tengah masyarakat. Seorang anak memuliakan orangtuanya baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang murid memuliakan gurunya , seorang pekerja menghormati majikannya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam hadis nabi mengajarkan umatnya untuk selalu memuliakan orang lain dengan sabdanya : ” Bukanlah umat kami mereka yang tidak menghormati orang yang lebih besar daripadanya, dan mengasihi orang yang lebih kecil daripadanya ”. Penhormatan dan sikap memuliakan seseorang tersebut dikalukan baik dalam memanggil orang tersebut, bercakap-cakap dengannya, menyebut namanya, dan bersopan santun di hadapannya. Itulah sebabnya pada waktu sebagian sahabat nabi memangil nabi Muhammad dengan ucapan : ” Wahai Muhammad ”, dan sebagian yang lain memangil nabi dengan ucapan : ” Ya Aba Qasim, Wahai Ayah si Qasim ”, maka Allah memberikan peringatan dan teguran kepada mereka dengan turunnya ayat : ” Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain ” ( QS. An Nur / 24 : 63 ). Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini turun disebabkan ada sebagian sahabat yang memangil nabi dengan kata-kata : ’ Ya Muhammad , Ya Abal Qasim ”, maka Allah segera menurunkan ayat tersebut sebagai teguran ats perbuatan sahabat tersebut, sehingga setelah itu maka jika sahabat memangil nabi, mereka mengucapkan : Ya Nabyyallah, Ya Rasulallah , Wahai Nabi Allah , Wahai Rasulullah ” . Hadis riwayat Abu Nuaim ( Tafsir al Munir / jilid 9 , hal.656 ).

 

Qatadah berkata : Dengan ayat ini Allah melarang untuk memangil nabiNya dengan pangilan seperti panggilan kepada orang biasa, tetapi dianjurkan agar panggilan  dengan kalimat menghormatinya, dan memuliakannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Mujahid ( seorang tabiin (pengikut sahabat ) berkata dalam menafsirkan ayat ini : ” Janganlah kamu memanggilnya dengan hanya menyebut namanya saja ” Ya Muhammad ”, dan juga jangan kamu pangil dia dengan kata-kata : ” Ya Abdallah ( Wahai hamba Allah ), akan tetapi muliakanlah dia dan katakanlah : ” Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah ” . Ibnu Kasir memberi komentar dalam tafsirnya : ” Ini semua merupakan adab dalam memangil , menyebut nabi, dan bercakap-cakap dengan nabi Muhammad saw. ( Tafsir Ibnu Kasir, jilid 3, hal. 339 ).

 

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa memanggil nabi Muhammad tidaklah boleh dengan menyebut namanya sahaja, sebab nabi Muhammad mempunyai kedudukan mulia bagi umatnya, malahan bagi mannusia dan alam semesta. Oleh sebab itu merupakan adab seorang muslim untuk memuliakan nabi Muhamad saw.

 

Dalam ayat yang lain, Allah juga mengajarkan kepada kita baaimana bersikap dengan penuh adab kepada Rasulullah, sebaaimana tersirat dalam ayat : ” Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesunguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui ” ( QS. 49 : 1 ). Ibnu Kasir menyatakan bahwa : Dengan ayat ini Allah mendidik hamba-hambaNya yang beriman bagaimana bersikap dan bermuamalah di hadapan Rasulullah dengan penuh penghormatan, dan kemuliaan. Seakan-akan makna ayat ini adalah janganlah kamu lebih cepat dari Rasulullah dalam melakukan sesuatu baik di hadapan beliau, maupun di belakang beliau, tetapi kamu harus mendahulukan beliau dalam segala urusan. ( Tafsir Ibnu Kasir, jilid 4, hal.224 ).  

Ibnu Abi Dunya menyatakan bahwa pada waktu itu ada sebagian sahabat nabi menyembelih hewan qurban sebelum rasulullah melalukan penyembelihan, sehingga turunlah ayat ini, sehingga mereka mengulangi penyembelihan tersebut. Kisah yang sama juga diceritakan oleh Ibnul Mundzir daripada Hasan al Basry.

 

Ayat selanjutnya juga memerintahkan umatnya untuk beradab di depan rasulullah sampai dalam volume bersuara sebaagimana dinyatakan dalam ayat : ” Hai orang yang beriman, janganlah kamu meningikan suaramu lebih dari suara nabi, dan janganlah kamu berkata-kata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang – orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah, itulah orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ” ( QS. Al Hujurat /49 : 2-3 ) .

 

Khalifah Umar bin Khattab menceritakan bahwa pada suatu hari dia mendengar suara yang agak keras dari dua orang yang sedang berada di dalam masjid nabi, maka khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada kedua orang tersebut : ” Kamu berdua datang dari daerah mana ? Mereka menjawab : ” kami berdua berasal dari daerah Taif ”. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan : Seandainya kamu berdua ini adalah penduduk Madinah, pasti kalian berdua sudah kupukul ”. Ulama menyatakan bahwa dengan kejadian diatas maka makruh bagi seseorang untuk meninggikan suara walaupun di masjid nabi, sebab di dalam masjid nabi terdapat makam Rasulullah saw, sebagaimana juga tidak dibolehkan untuk meninggikan suara di masa beliau hidup. ( Tafsir Ibnu Kasir jilid 4, hal.226 ).  Begitulah ketegasan Khalifah Umar bin Khattab menjaga umat islam agar beradab dengan Rasulullah walaupun beliau telah wafat.

 

 

Akhir-akhir ini, dengan alasan kebebasan, kedudukan nabi Muhammad saw selalu dipermainkan baik oleh umat islam sendiri ataupun oleh mereka yang bukan islam. Ada sebagian umat islam bahwa Nabi Muhammad adalah manuysia biasa, karena dia manusia maka kedudukannya sama dengan yang lain, tanpa harius dihormati. Inilah akibat dari sikap dari paham  liberal barat, sikap bebas dari adab, sebab bagi mereka semua manusia adalah sama, berdasarkan faham demokrasi, semua sama. Demikian juga terjadi beberapa waktu yang lalu dimana seorang dosen perguruan tinggi islam di Indonesia melarang mahasiswanya menuliskan kalimat ” Sallalaahu alaihi wasallam ” dengan singkatan ” s.a.w ” dibelakang nama  ” Muhammad ” dalam penulisan skripsi dan tesis dengan alasan, bahwa skripsi/thesis/disertasi adalah sebuah tulisan ilmiah, harus lepas dari nilai-agama. maka tulisan ilmiah itu tidak boleh ada embel-embel, apalagi  tulisan ” s.a.w” di belakang nama Muhammad, walaupun dia itu seorang nabi, seorang Rasul utusan Tuhan. Dengan landasan keilmuan, maka Muhammad diletakkan hanya dengan nama saja, tanpa ada sedikitpun kalimat ” nabi ” sebelumnya atau kalimat ” s.a.w ” di belakangnya, padahal sepatutnya dalam tulisan ilmiah tidak boleh lepas dari adab-adab kemanusiaan, sebab tulisan itu akan dibaca oleh orang lain.

 

Sebagian orang mungkin  berkata ” mengapa umat islam begitu sensitif jika nabi mereka disinggung ”. Lihat kami , jika nabi kami, malah tuhan kami dipermainkan, maka kami tidak peduli. Mereak tidak mengetahui bahwa jika umat Islam sangat sensitif dengan kata-kata, sikap dan ucapan yang menghina nabi, itu bukan masalah emosi, tetapi masalah adab kepada nabi yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman, sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat diatas. Malahan dala ayat diatas dinyatakan bahwa jika kamu tidak beradab di depan Rasululah, sikap tidak beradab tersebut dapat menghilangkan semua amal ibadah yang dlakukan ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu  sedangkan kamu tidak menyadari.  Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al Hujurat : 2-3 )

 

Dalam bulan Rabiul awwal ini sudah selayaknya umat Islam melihat kembali bagaimana dia bersikap dengan Rasulullah. Hari ini dengan alasan macam-macam entah itu ilmiah, apalagi budaya global, kadang-kadang umat Islam sudah melupakan kewajiban mereka untuk memuliakan Rasulullah. Padahal jika mereka tidak memuliakan rasulullah, apalagi jika mereka menghina Rasulullah, padahal mereka mengaku beriman , maka hal tersebut dapat menhapuskan pahala amal kebaikan mereka sebagaimana dinyatakan ayat diatas, dan malahan akan mendapat siksaan di akhirat. Tetapi sebaliknya jika mereka memuliakan Rasulullah, maka mereka akan mendapat pahala dan ampunan Allah subhana wataala. Fa’tabiru Ya Ulil albab.

 

 

 

Buletin

Share This